Aqua-Vitae
Високоефективне, екологічно безпечне, рідке органічне добриво «Ріверм»
Принципи екологічно безпечного землеробства / Високоефективне, екологічно безпечне, рідке органічне добриво «Ріверм»

«Ріверм» є рідким, суспензійним, екологічно безпечним органічним добривом нового покоління.

Технологія виробництва «Ріверма» полягає в тому, що витягування поживних і біологічно активних речовин з біогумусу здійснюється за допомогою гідромеханічної диспергації. Біогумус, що диспергує, змішується з водою в спеціальній гідродифузійній установці. Відомо, що будучи електронейтральною, молекула води має, проте, два полюси, тобто є — диполь. Завдяки цьому молекули води здатні утворювати з'єднання із зарядженими частками диспергованного біогумусу різної міри складності. Тому для добрива «Ріверм» важливим є не стільки біохімічний склад, скільки його структура як цілісна самоорганізована система, що забезпечує природну біологічну активність добрива. Структурна впорядкованість «Ріверма» забезпечує збереження в нім мікроорганізмів і таких продуктів їх життєдіяльності, як ферменти і речовини росту. Корисні мікробіоценози прискорюють трансформацію з'єднань азоту в ґрунті (оптимізують гумусний стан ґрунту), активізують процеси розкладання целюлози на біологічно активні речовини, сприяють фіксації азоту, перетворенню органічних сполук фосфору в мінеральні засвоювані форми і продукують ряд біологічно активних речовин (вітаміни, амінокислоти, ауксини), які сприяють росту і розвитку рослин. Неодноразові експерименти і дослідження агрохімічних і фізичних властивостей «Ріверма» показали, що його не слід сприймати однозначно, як добриво в традиційному розумінні цього терміну. Функціональний діапазон «Ріверма» набагато ширший.

Приблизно через 20 хвилин після обприскування робочий розчин «Ріверма» проникає в клітини рослини і досягає кореневої системи, забезпечуючи іонний обмін з ґрунтом. Завдяки цьому рослина здатна витягувати з ґрунту навіть зв'язану (мертву) воду. Іонний зв'язок між нитками коріння і листовою поверхнею зв'язує молекули води і не дозволяє їм випаровуватися. Це забезпечує стійкість рослин до засухи і заморозків.

Будучи розчином, по суті, з біофізичними властивостями, «Ріверм» підвищує гідрофільність протоплазми і збільшує її водоутримуючу здатність, роблячи позитивний вплив на синтез білків, крохмалю, жирів, вуглеводів. Дія «Ріверма» пов'язана з процесами перенесення електронів з одного каталітично активного білка на іншій, що повинне розглядатися як основний результат окислювально-відновлюваних процесів в клітині. Це зумовлює біологічний ритм життєдіяльності клітини і забезпечує здатність рослини до чіткої періодичності фізико-хімічних процесів.

Для здійснення всіх процесів життєдіяльності в клітину повинні поступати вода і поживні речовини. Чим швидше поживні речовини включаються в обмін речовин, тим інтенсивніше відбувається їх поглинання рослиною, що забезпечує нормальний ріст і розвиток.

У звичайних розчинах розчинена речовина рівномірно розподілена у вигляді окремих молекул. Чим вища концентрація даної речовини, тим вища його активність, а отже і хімічний потенціал. Проте мембрани живих клітин здатні транспортувати лише певні молекули речовин, проявляючи вибірковість, яка залежить від природи мембрани. Крім того, розміри молекул більше розмірів іонів, а тому їх транспортування через мембрану, завжди важче і повільніше.

Всі взаємодії рослини з водою мають не біохімічний, а біофізичний характер, а можливо і фізико-хімічний.

«Ріверм» — речовина з електровалентним (іонним) зв'язком, що складається з позитивно і негативно заряджених іонів, зв'язаних між собою силами електростатистичного тяжіння. Концентрація мікроелементів в нім не перевищує 1,5% від загального об'єму, що відповідає євростандарту. Крім того, біогумус, що диспергує, виконує функцію носія іонів. Унаслідок різниці електричних потенціалів, які виникають по різні сторони мембрани, крізь неї швидше проходят в клітину катіони або аніони і швидко включаються в метаболізм в цитоплазмі. Надлишок їх дифундує у вакуолю. Завдяки цьому, не буває рівноваги між складом іонів у зовнішньому розчині і їх наявністю в клітинному соці. Це забезпечує нормальне функціонування всіх частин рослини, і, що дуже важливо, розвантажує флоему. При цьому «Ріверм» виконує не лише функцію підживлення рослин, а і є засобом виведення з них токсинів і інших продуктів їх життєдіяльності.

У вакуолях клітинок містяться розчини солей, цукру, органічні речовини і амінокислоти, тому вони постійно поглинають воду, створюючи тургорний тиск. Тому робочий розчин «Ріверма» наближається до активності чистої води. Якщо розчин матиме більшу концентрацію ніж клітина то вода з клітини переходитиме в розчин. Тому використання хімічних розчинів, молекули яких не містять іонів, залежить від градієнта концентрації. Реальний потік молекул таких розчинів завжди здійснюється від джерела, де їх концентрація вища, в ті ділянки, де концентрація нижча. При цьому, чим вища концентрація, тим вища активність розчину, а отже і осмотичний тиск. При використання таких розчинів, клітина, начебто насильно заповнюється речовинами, відновлюючи рівновагу між собою і розчином. Вода перестає поступати в клітину, знижується активність фотосинтезу. Якщо неправильно визначений вегетаційний період рослини, може статися відтік води з клітини до розчину. У цьому і є відмінність між біохімічними і біофізичними розчинами, до яких відноситься «Ріверм».

Приготування робочого розчину «Ріверма» залежить від фізико-хімічних властивостей води, в якій він розбавляється. При цьому визначається не кількість добрива на одиницю площі, а його процентне співвідношення до кількості води в якій він розчиняється. Різна по складу вода може прийняти на молекулярну сітку певну кількість «Ріверма» (від 1% до 5%). Норми витрати «Ріверма» залежать також від вигляду рослин і їх вегетаційних періодів.

Так як «Ріверм» є слаболужним розчином і має хороші фунгицидні властивості, він захищає рослини від сірої прикореневої гнилизни, борошнистої роси і інших грибкових захворювань.

«Ріверм» добре поєднується із засобами захисту рослин, при цьому їх кількість на одиницю площі зменшується, а ефективність збільшується.

Важливою властивістю «Ріверма» є насичення його азото і фосфобактерами, які фіксують атмосферний азот і демінералізують важкі і засолені ґрунти, збільшуючи тим самим їх родючість.

На сьогоднішній день «Ріверм» зарекомендував себе з позитивного боку не лише в Україні, але і в таких країнах як Пакистан, Туреччина, Польща та ін. За екологічно безпечними препаратами природного походження — майбутнє сільгоспвиробництва.